Inleiding Openbaring

I. Ik denk dat als ik het woord ‘spoiler’ zeg, dat sommigen van ons meteen hieraan moeten denken.

A. Nu moet ik zeggen dat ik het vanmorgen over een ander soort spoiler ga hebben, namelijk een onthulling:

i. “Een spoiler is een tekst die informatie verklapt over bijvoorbeeld een boek, film of computerspel, die voor de lezer of kijker verborgen had moeten blijven. Vaak is dit informatie die belangrijk is voor de plot en pas laat in het verhaal verteld wordt. Kennisname vooraf daarvan kan de spanning en verrassing bederven. Daarom wordt er in boeken en op websites wel een ‘leeswaarschuwing’ gebruikt om aan te geven dat er spoilers volgen.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoiler_(onthulling)

B. Een spoiler verklapt dus iets wat eigenlijk verborgen had moeten blijven om zo de spanning en de verrassing niet te bederven.

i. Bijvoorbeeld, voor niet iedereen is het mogelijk om de W.K. live te kunnen volgen. Dus, men neemt de wijdstrijden op om deze op een meer gunstig tijdstip te gaan kijken.

ii. In zo’n geval is de uitkomst reeds bekend, maar voor degene die het niet live gaat bekijken, is het natuurlijk saai als je van tevoren al weet wie de wedstrijd gewonnen heeft.

a. Het verklappen van de eindscore wordt een ‘spoiler’ genoemd en zo zit de wereld in elkaar.

C. Wat het Bijbelboek Openbaring betreft zit dat compleet anders. God wil juist dat Zijn kinderen weten wat de eindstand zal zijn. De engel die aan het eind van Openbaring met Johannes sprak zei namens God:

i. Openbaring 22:10 – “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.”

“Houd de profetische woorden van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.” (GNB) Vertel hoe het gaat eindigen.

ii. God wil niet hebben dat Zijn kinderen niet weten wat de toekomst brengen zal, want als wij enerzijds weten wat er met de goddelozen gaat gebeuren zal het ons ertoe bewegen om mensen te waarschuwen voor Gods komende toorn.

iii. Anderzijds zal de eindstand de zaligen ontzettend veel bemoedigen en hoop geven.

a. Ondanks dat er 13 hoofdstukken worden besteed aan de komende toorn van God over de goddelozen geeft het Bijbelboek Openbaring Gods kind een en al hoop voor de toekomst.

1. En dan niet een hoop van “nou ik hoop maar dat het goed komt”, maar een vaste en zekere hoop waarin ik/wij er 100% zeker van kunnen zijn dat onze toekomst miljarden malen beter zal zijn dan ons heden.

b. Het leven is nu eenmaal zwaar. Het leven van een wedergeboren christen die Jezus koste wat kost navolgt, is nog zwaarder.

c. De apostel Paulus heeft het na zijn bekering, in zijn toenmalige heden nogal zwaar gehad. Hij vertelt in 2 Korinthe 11 wat hij als christen, wat hij als Gods dienstknecht al zo heeft meegemaakt:

1. 2 Korinthe 11:23b-28 – 23b…Ik heb harder gezwoegd, vaker gevangengezeten, veel meer slagen gekregen en vaker oog in oog gestaan met de dood. 24Van de Joden kreeg ik vijfmaal de straf van veertig-min-één-stokslagen. 25Drie keer ben ik gegeseld, eenmaal gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden en eens zwalkte ik een etmaal lang op zee rond. 26Steeds maar weer op reis en overal gevaren: gevaren van rivieren en van rovers, gevaren van de kant van Joden en van niet-Joden, gevaren in de stad en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders. 27Het was zwoegen en ploeteren, met veel slapeloze nachten, honger en dorst, dagen zonder eten, in kou en met onvoldoende kleding. 28En afgezien van de rest – wat dagelijks op mij afkomt, is de zorg voor al de gemeenten.”

2. Vergeleken met de apostel Paulus leid ik een luizenleven en toch klaag ik weleens! Maar ondanks alles wat Paulus te verduren had, zei hij in 2 Korinthe 4:17-18 dit:

(i) 2 Korinthe 4:17-18 –17De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. 18Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” (GNB)

(ii) Paulus wist wat de eindstand zou zijn! Paulus had de vaste en zekere hoop op de toekomst die God voor hem en voor ons die Jezus navolgen in petto heeft.

(iii) Daarom is het van zo’n groot belang dat wij weten wat de eindstand zal zijn. Het zal ons hoop geven, het zal ons rust geven, het zal ons zalig oftewel dolgelukkig maken.

(iv) Met Openbaring is er dus totaal geen sprake van een spoiler!

“Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.”

II. Nu weet ik uit eigen ervaring én uit wat ik mensen hoor zeggen, dat Openbaring nogal moeilijk te begrijpen is. Het is vooral lastig, omdat er zo veel verschillende benaderingen en interpretaties van Openbaring zijn.

A. Mensen vragen zich dus terecht af wat de juiste interpretatie is of welke Bijbelleraar zij het beste kunnen geloven.

B. Velen beginnen er niet eens aan om Openbaring überhaupt te lezen, omdat zij van mening zijn dat het een gesloten boek is, dat het voor te veel interpretaties vatbaar is, dat het voor nu niet relevant is, dat wij er eigenlijk niets mee kunnen.

C. Maar, weet je, deze houding hebben mensen eigenlijk niet alleen m.b.t. Openbaring. Veel kerkgangers vinden dat de gehele Bijbel voor meerdere interpretaties vatbaar is, dat de Bijbel niet betrouwbaar is. Maar dat is een leugen!

D. God heeft elke zin geschreven met een specifieke bedoeling. God heeft over een periode van 1.500 jaar, 40 verschillende menselijke schrijvers door de Heilige Geest geïnspireerd/bewogen om Zijn specifieke bedoelingen voor ons vast te leggen.

E. Daarom worden alle christenen in het algemeen en alle voorgangers in het bijzonder bevolen om het Woord van God recht te snijden.

i. 2 Timotheüs 2:15 – “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

ii. Het recht snijden van het Woord van God houdt in dat men zich aan een aantal essentiële grondregels moet houden om Gods specifieke bedoelingen uit het Woord te kunnen halen.

iii. Nu is niet het juiste moment om jullie een les in de hermeneutiek te geven, maar ik wil wel zeggen, dat wanneer men zich niet aan deze regels van interpretatie houdt, men tot verkeerde conclusies komt.

a. Om Openbaring te kunnen snappen moeten wij dezelfde regels van interpretatie toepassen die wij op de rest van de Bijbel toepassen en dat is een letterlijke interpretatie.

1. Dit betekent niet dat je elk woord letterlijk opvat. Bijvoorbeeld:

2. Psalm 17:8 – “Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels.”

(i) Alhoewel de schrijver het hier over Gods vleugels heeft, heeft God geen letterlijke vleugels. God is geen vogel! Nee, dit is beeldspraak voor een plek die geheel veilig is. Dit horen wij niet letterlijk op te vatten.

b. Wat ik met een letterlijke interpretatie van de Bijbel bedoel, is, dat wij teruggaan naar de tijd, de context en de omstandigheden waarin iets geschreven werd.

1. Bijvoorbeeld in Openbaring 1:9 schrijft de apostel Johannes: “Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.”

2. Johannes schrijft hier over een ware gebeurtenis onder specifieke omstandigheden, die plaats vond op een specifiek tijdstip om een specifieke reden.

(i) Om dit stuk recht te snijden moeten wij opzoek gaan naar de feiten: Wie spreekt of schrijft hier? Over wie gaat dit? Waar vindt dit plaats? Wanneer vindt dit plaats? Waarom? Wat is hier gaande?

(ii) De feitelijke dingen die wij hieruit kunnen halen zijn een constante. De feiten zijn dus niet voor meerdere interpretaties vatbaar.

(iii) Wanneer je de feiten hebt verzameld, moet je gaan kijken naar wat dit te betekenen heeft. Ook dit is niet voor meerdere interpretaties vatbaar.

(iv) Pas wanneer je het op je eigen levenswandel gaat toepassen wordt het subjectief. M.a.w. de toepassing van Gods Woord zal zich per situatie anders uitpakken.

01 Bijvoorbeeld, het bevel van Jezus om elkaar lief te hebben kan zich op oneindig veel verschillende manieren uitpakken.

F. Dus, ja, Openbaring kan moeilijk zijn om te begrijpen, maar als je je houdt aan een aantal eenvoudige regels van interpretatie (de hermeneutiek) dan zal de Heilige Geest je bijstaan om je ogen, je oren, je hart en je verstand te openen, zodat je in staat zal zijn om het te kunnen begrijpen.

III. Nu, dit alles gezegd hebbend, wil ik even iets zeggen over de vier meest gangbare benaderingen oftewel interpretaties van Openbaring.

A. Als eerste is er de Preteristische benadering, waarin men gelooft, dat de profetieën van de eindtijd niet over de toekomst gaan, maar reeds vervuld zijn in het verleden, beginnend bij de verwoesting van Jeruzalem in het jaartal 70 n.Chr.

i. Preterisme betekent simpelweg ‘verleden tijd’. De toekomstige profetieën in Openbaring zijn volgens de preteristen dus niet toekomstig, ze zijn verleden tijd.

B. Ten tweede is er de Historische benadering, waarin men alles symbolisch interpreteert en alles koppelt aan de gebeurtenissen van de geschiedenis van de kerk.

i. Dit is een subjectieve benadering die voor allerlei interpretatieproblemen zorgt.

C.Dan is er de Idealistische benadering, waarin men vrijwel van alles een allegorie maakt oftewel alles als symbolisch of metaforisch ziet.

i. Deze benadering gelooft, dat Openbaring één grote metafoor is van de overwinning van Christus over de satan.

D. Als laatste is er de Futuristische benadering, waarin men gelooft, dat wat er in Openbaring 4-22 staat, in de toekomst letterlijk plaats zal vinden zoals het er staat.

i. De futurist benadert Openbaring zoals de overige 65 boeken van de Bijbel benaderd worden; door het letterlijk te interpreteren.

ii .De futurist gelooft, dat God zegt wat Hij bedoelt en dus wordt het simpelweg als objectieve waarheid opgevat.

iii. Als Calvary Chapel zijn wij futuristen; voornamelijk omdat, als men Openbaring objectief en eerlijk benadert, kan men alleen maar tot de conclusie komen dat Openbaring een profetisch/futuristisch boek is.

a. Dus, omdat er in Openbaring zelf tot vijfmaal toe staat dat het een boek van profetie is, d.w.z. een boek van voorspellingen, ga ik er in mijn studie vanuit dat het gewoon zo is. Futuristisch dus!

IV. Nu dit. Omdat er in Openbaring 22:10 staat dat Johannes de profetische woorden van dit boek niet geheim moet houden, kunnen wij ervan uitgaan dat God Zelf ervoor zal zorgen, dat wij het boek kunnen begrijpen. Zo is God nu eenmaal!

A. Nogmaals, het is geen geheim boek. God wil, dat wij het kunnen snappen, vandaar dat het Openbaring heet, het is een onthulling, het is niet een verberging.

B. God heeft ons in hoofdstuk 1 de sleutel gegeven om de indeling van het boek goed te kunnen begrijpen.

i. Openbaring 1:19 – “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.

a. In Openbaring 1 verschijnt Jezus Christus aan de apostel Johannes op het eiland Patmos. Johannes krijgt de verheerlijkte Jezus Christus te zien en tijdens deze verschijning krijgt Johannes een opdracht mee. Dit is wat Jezus bedoelt met “Schrijf nu op wat u hebt gezien”.

b. Op het moment dat Jezus op Patmos aan Johannes verscheen, was Johannes de enige apostel die nog leefde. De kerk die door Paulus in Klein Azië gesticht werd, werd op dit moment vervolgd, maar de kerk was er nog wel, zoals hij er nu ook nog is.

1. Zoals we in hoofdstuk 2 en 3 zullen zien vertegenwoordigen de zeven kerken die in deze hoofdstukken genoemd worden, de universele kerk in het gehele tijdperk van de kerk.

2. Het tijdperk van de kerk is dus wat Jezus bedoelt met “Schrijf nu op wat is” want wat er op dat moment was, was de kerk.

c. Tot slot zegt Jezus “Schrijf nu op wat hierna zal geschieden”. D.w.z. wat geschieden zal ná het tijdperk van de kerk.

1. Overigens, het tijdperk van de kerk spant vanaf Handelingen 2, toen de Kerk met Pinksteren geboren werd, tot op het moment dat de kerk door Jezus opgenomen zal worden.

2. Dus, wat Jezus bedoelt wanneer Hij zegt: “Schrijf nu op wat hierna zal geschieden”, is wat Johannes moet opschrijven over wat ná het tijdperk van de kerk plaats zal vinden.

3. In de oorspronkelijke tekst eindigt vers 19 met de woorden ‘meta tauta’ wat letterlijk betekent ‘na deze dingen’.

(i) Het ‘hierna’ oftewel het ‘na deze dingen’ doelt, zoals ik al zei, op het tijdperk van de kerk.

(ii) Het is zeer bijzonder dat hoofdstuk 4 begint met exact dezelfde woorden: ‘meta tauta’, ‘na deze dingen’.

(iii) En wat Johannes in hoofdstuk 4-5 omschrijft is een hemelse scene waarin de kerk aanwezig is. De kerk zal dus vóór de 70e week van Daniël, oftewel vóór de verdrukking opgenomen worden.

V. De woorden van Jezus in Openbaring 1:19 – “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.” geven ons dus de indeling van het boek.

A. Hoofdstukken 1-3 hebben betrekking op het tijdperk van de kerk. De kerk is nog op aarde.

B. Hoofdstukken 4-5 omschrijven de hemelse scene waarin Jezus Zich voorbereidt om Zijn toorn over de goddelozen uit te storten. Dit staat niet op de slide.

C. Hoofdstukken 6-18 omschrijven de 70e week uit Daniel 9, de benauwdheid voor Jakob uit Jer. 30:7, kortom de periode van 7 jaar die de Bijbel de verdrukking/grote verdrukking noemt.

D. Hoofdstuk 19 omschrijft de bruiloft van het Lam en de wederkomst van Christus. Dit staat niet op de slide.

E. Hoofdstuk 20 omschrijft het duizendjarig vrederijk en het laatste oordeel.

F. En tot slot: hoofdstukken 21-22 omschrijven de eeuwigheid die ons te wachten staat.

VI. Nu we een raamwerk hebben waarin wij Openbaring horen te lezen en te bestuderen kunnen wij dit met veel meer zekerheid gaan doen. Zodra wij de tekst in gaan duiken zullen we zien, dat het goed te doen is. Laten we tot slot nog even gaan kijken naar de eerste drie verzen:

Vers 1 1Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.”

Vers 2 2Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.”

Vers 3 3Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”

I. Openbaring begint met de belofte van God dat degene die het leest, die ernaar luistert en die de woorden van de profetie in acht neemt, zalig zal zijn.

A. Het woord ‘zalig’ dat hier staat, is hetzelfde woord ‘zalig’ dat in de zaligsprekingen in Mattheüs 5 door Jezus gebruikt wordt.

i. Het betekent in de volksmond ‘dolgelukkig’. Iemand die dolgelukkig is, heeft het toppunt van geluk bereikt.

ii. Dus, als je dolgelukkig wil zijn, als je het toppunt van geluk wil bereiken, dan zegt Openbaring 1:3 dit:

a. 3Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”

Studie van het Bijbelboek Openbaring door Stan Marinussen, Calvary Chapel Haarlemmermeer