David Guzik Sermon on Spiritual Warfare:

What to Do with God’s Armor – Ephesians 6:18-20

Download Audio MP3