David Guzik Sermon on

Titus 1:1-5 – A Challenge for Titus