David Guzik on the Sermon on the Mount

How to Forgive – Matthew 6:14-15