David Guzik on the Sermon on the Mount

Entering Into His Kingdom – Matthew 7:21-29