David Guzik Sermon on

John 5:10-18 – Opposed by Religious Tradition

Download Audio MP3