David Guzik Sermon on Spiritual Warfare:

God’s Armor: What to Take – Ephesians 6:16-17

Download Audio MP3